Styrelsen fastställer riktlinjer för alla avgifter, kostnader, arvoden och ersättningar.

Kansliet handlägger arvoden enligt styrelsens riktlinjer.

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet.

Träningsavgifter fastställs av styrelsen.

Inbetalning av avgifter

Medlemsavgift och tävlingslicens inbetalas en gång per år.

Träningsavgifter inbetalas terminsvis – höst och vår. För sommarträning och andra specialträningar kan särskild träningsavgift debiteras. Vid förändringar i verksamheten som kraftigt påverkar budgeten kan träningsavgiften komma att korrigeras även under en termin.

Halv träningsavgift utgår för aktiv som påbörjar träningen efter höstlovet (vecka 44) eller sportlovet (vecka 9) respektive termin.

Licensavgifter och försäkringar betalas alltid i sin helhet oavsett när under verksamhetsåret den aktive börjar.

Återbetalning

I de fall som den aktive slutar sker normalt ingen återbetalning av avgift. Slutar den aktive inom 3 veckor från terminsstarten återbetalas dock halva träningsavgiften. I de fall den aktive slutar innan terminen startar återbetalas alla inbetalade avgifter. Uppsägning av plats ska alltid ske till kansli@gfwermdo.se. Den måste vara kansliet tillhanda senast 24 timmar innan någon av ovanstående perioder tar slut.

I de fall som föreningen inte kan genomföra planerade träningar återbetalas träningsavgiften för den del av terminen som inte kan genomföras som planerat om beloppet överstiger 500 kronor och i den mån föreningen ej kan erbjuda alternativa träningstillfällen. Enstaka inställda träningar ger inte rätt till återbetalning. Det gäller i de fall den inställda verksamheten beror på orsaker som GFW kan påverka. I annat fall återbetalas träningsavgiften ej.

Föreningen följer alltid lagar, råd och rekommendationer från myndigheter och våra förbund. I de fall dessa påverkar verksamheten kan träningen komma att korrigeras eller ställas in utan att återbetalning sker för kvarvarande del av terminen.

När den aktive drabbas av långvarig skada/ sjukdom så fryses innestående terminsavgift och räknas av som ett tillgodo på terminsavgiften därpå följande termin för den aktive under förutsättning att nedanstående uppfyllts:

  • läkarintyg på skada/ sjukdom skickas till kansliet
  • frånvaron p.g.a. skada/ sjukdom ska vara under halva terminen eller mer
  • den aktive inte deltar i någon form av ledarledd aktivitet under skadetiden/sjuktiden (som aktivitet räknas närvaro vid läger, träning eller tävling) där föreningens tränare har det yttersta ansvaret.

Motsvarande gäller också om skadan / sjukdomen inträffar innan debiteringen av terminens avgifter. Även då tas den aktive tillfälligt bort under sjukdoms/skadeperioden och läggs (i mån av plats) till igen efter densamma samtidigt som avgifter för resterande del av terminen debiteras.

Normalt återbetalas ej inbetalda avgifter för läger och arrangemang. Kostnader som föreningen har möjlighet att avboka återbetalas dock.

Enbart aktiva som betalt terminens avgifter ligger med i en grupp.

Emellanåt ordnar vi specifika prova på-tillfällen i vissa grupper. Då kan eventuella andra bokningsvillkor gälla. I dessa fall meddelas detta tydligt vid anmälan.

Andra kostnader

Utöver avgifterna för deltagandet på träning i den ordinarie gruppen så tillkommer i vissa fall andra kostnader för den aktive. Det kan t.ex. handla om kostnader vid deltagande på tävlingar, läger eller om man köper overaller, träningskläder eller liknande.